skip to Main Content
Kui Ma Ometi Oleksin Kuulanud

Üks mees astub raskel sammul Jeruusalemma poole, kus Tema maine teekond jõuab selle lõppsihini väljaspool linnamüüri asuval kõledal künkal. Ta ei astu üksi, kuid on oma mõtetes üksi, sest hoolimata Tema mitmetest hoiatustest ei ole keegi tema kaaslastest mõistnud, mis neid lähemail päevil ees ootab. „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja kõik viiakse lõpule, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Sest ta antakse ära paganate kätte ja teda naerdakse ja teotatakse ja tema peale sülitatakse ja kui nad teda on rooskadega peksnud, tapavad nad ta ja kolmandal päeval ta tõuseb üles!“ (Lk 18:31-33) ütles Jeesus, aga tema kaaslased juurdlesid kõrgete kohtade üle Tema kuningriigis. Kuidas oleks Jeesus soovinud neid säästa lähematel päevadel neid tabava masenduse eest – aga nad ei kuulanud. Kui palju kergem oleks olnud üle elada kalli Õpetaja surmakannatusi, kui nad oleksid suutnud üle haua vaadata –
vaadata ülestõusmise hommikusse.
Jeesus oli neile ütelnud: „Üürikese aja pärast, siis te ei näe mind, ja taas üürikese aja pärast, siis te näete mind!“ (Jh 16:16). Nad ei mäletanud seda ka. Ja põgenesid ummisjalu Jeesuse kinnivõtjate eest ning nende usk Päästjasse sai risti all ränga hoobi.
Ülempreestrid ja variserid mäletasid Tema sõnu paremini kui Tema ustavad kaaslased. Nemad tulid peale Jeesuse surma Pilaatuse juurde ning ütlesid: „Isand, meile meenub, et see petis veel elus olles ütles: Ma tõusen kolme päeva pärast üles! Käsi nüüd hauda valve all pidada kolmanda päevani …“ (Mt 27:63- 64). Rooma pealik ja need, kes ühes temaga Jeesust valvasid, ütlesid: „Tõesti, see oli Jumala Poeg!“ (Mt 27:54). Kolmandal päeval Emmause poole astuvad jüngrid aga nentisid kurvalt: „Ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab …“ (vt Lk 24:21). Nad ei uskunud ka haual käinud naiste ja jüngrite tunnistust tühjast hauast.
Need, kes justkui Temasse ei uskunud, kuulasid ja uskusid siiski rohkem, kui need, kes justkui uskusid Temasse. Kuidas on Sinuga täna? Kas Sina usud seda, mida Jumal Sulle täna ütleb? Või teed Sinagi valiku ja otsustad uskuda vaid neid asju, mis on Sulle täna mõistetavad ja kogetavad ning lähevad kokku Sinu arusaamadega asjadest. Kas lugu Jeesuse jüngrite kurbadest kogemustest suurel nädalal võiks panna Sind mõtlema selle üle, kuidas Sina kuulad seda, mida Sinu Päästjal on täna Sulle öelda? Kuulmise ja kuulamise vahel on ka täna suur vahe. Võta täna aega kuulata ja tähele panna ja talletada seda, mida armastav Jumal Sulle täna ütleb oma Sõna, oma Vaimu, sinu kristlastest kaaslaste kaudu või mingil muul moel – et Sinagi ühel päeval ei peaks rasketest kogemustest läbi astudes nentima: „Kui ma ometi oleksin kuulanud!“

(Eha Lobjakas)

Back To Top