skip to Main Content

Soovitused koguduseliikmetele eriolukorras käitumiseks

  • 27. märts 2020

Kallid usukaaslased! Kui tavapäraselt julgustame üksteist sõnadega „ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist“ (Hb 10:25), siis nüüd oleme liidu juhtkonnaga kirja pannud mõned soovitused, mis on esmapilgul vastupidised. Ometi soovime, et koguduses säiliks ja kasvaks kokkuhoidev ja üksteist igakülgselt toetav meelsus, vaatamata sellele, et Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras ei ole meil võimalik tavapäraselt kokku saada.

Loe soovitusi siit

Annetused kirikuhoone renoveerimiseks

  • 10. märts 2020

Tallinna Adventkiriku hoone renoveerimistöödega on alustatud 2020.a jaanuaris. Esimeses etapis uuendatakse  III korruse ruumid. Järgmises etapis on vajadus teostada katuse renoveerimine, mis on hetkel väga halvas seisukorras ning viimases etapis on planeeritud uuendada  kiriku saal ning keldriruumid. Kutsume kõiki annetama, et vajalikud tööd saaksid  teostatud ning olema rõõmsad neid annetusi tehes.

Annetusi saab kanda Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna Esimese Koguduse a/a EE832200001120059736 viide “remondifond”.
Koguduse saalis on olemas ka korjanduskast kiriku saali ukse kõrval, kuhu on oodatud annetused remondifondi.

Teade koroonaviiruse leviku osas

  • 10. märts 2020

Eesti Vabariigi valitsus on seoses koroonaviiruse Covid-19 kiire levikuga riigis välja kuulutanud eriolukorra, millega seoses  jäävad  Tallinna adventkirikus ära kõik teenistused esialgu kuni 22. märtsini 2020.
Sel perioodil korraldatakse hingamispäeval kell 10 hingamispäevakooli ja kell 11 jumalateenistuse videoülekanne www.advent.ee leheküljel.
Edaspidise info osas palun jälgi meie koguduse kodulehte tallinn.advent.ee

• Kutsuda koguduseliikmeid eestpalvele haigestunud inimeste, meditsiinitöötajate, korrakaitsjate ja riigijuhtide eest.
• Hoidma ühendust teiste koguduseliikmetega, näitama üles kristlikku ligimesearmastust ning toetama abivajajaid nii sõna, teo kui ka palvega.
• Jälgima Terviseameti soovitusi viiruste leviku piiramisel.

Palume järgida viiruse etiketi juhiseid, mida saab vaadata terviseameti koduleheküljelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Kas Saatan saab sundida meid patus elama?

  • 2. juuni 2019

Kui Jeesus surnust äratati, anti Saatanale surmahaav. Täitus 1 Ms 3:15 – madu (Saatan) oli tõepoolest „salvanud“ Kristuse „kanda“ ristilöömise kaudu, ent Kristus „purustas“ ta „pea“. Kui sa purustad mao pea, siis oled sa ta tapnud. Seega, alates Jeesuse ülestõusmisest on Saatan olnud purustatud.
Taiplikus peas tärkab aga kohe küsimus: „Miks on siis 2000 aasta jooksul jätkunud patt, kurjus ja viletsus, mille autoriks on madu, kes peaks olema purustatud? Miks on saanud võimutseda suured diktaatorid ning miks valitsevad maailmas kuritegevus ja vägivald samasugusel määral nagu enne Veeuputust? Miks on täitunud Pauluse ettekuulutus nii kohutaval kombel, et tõepoolest „kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks“? (2 Tm 3:13). Kas see kõik näeb tõesti välja nagu võidetud vaenlase töö?“
Tekib ka muid küsimusi: „Miks ei tule Jeesus juba tagasi nagu Ta on lubanud, et teha lõpp Saatana tegevusele? Kas Jumalal on ükskõik? Kas Ta lükkab oma tulekut aina edasi, kuni Ta lõpuks tüdib ja otsustab pasunat puhuda ning eesriide alla lasta?“
Me võime neile küsimustele otsida vastuseid kust iganes, kuid lõpuks tuleb meil ikkagi pöörduda Piibli juurde: „…inimene viskab seemet maa peale, … kui vili on valminud, saadab ta sedamaid sirbi sinna, sest lõikus on käes“ (Mk 4:26-29).
Jumala rahvas peab saama täiskasvanuks ja hakkama väärtustama – „uskuma“ – seda, et Kristus on oma surma, maha matmise ja ülestõusmise kaudu võitnud Saatana.
Hb 2:14 ütleb, et Saatan on „halvatud“ [tema võim on murtud, NIV jt], nii nagu ninasarvik või lõvi, keda asjatundjad on uinutinoolega uimastanud, et uurida näiteks looma hammaste seisundit. Saatan ei saa sundida meid patus elama, välja arvatud juhul, kui me otsustame lubada tal meid petta. Kristuse võit Saatana üle ülestõusmises oli imeline, aga nüüd, ütleb Ilm 12:11, peab Jumala rahvas võitma „Talle vere tõttu.“
Saatan väidab siiani, et ühelgi inimesel ei ole võimalik järgida Jumala armastuse seadust, kuid meie eesõigus on saada osa Kristuse aulisest võidust. See on midagi, mille nimel tasub elada!
(Robert J. Wieland)

Kui ma ometi oleksin kuulanud

  • 19. aprill 2019

Üks mees astub raskel sammul Jeruusalemma poole, kus Tema maine teekond jõuab selle lõppsihini väljaspool linnamüüri asuval kõledal künkal. Ta ei astu üksi, kuid on oma mõtetes üksi, sest hoolimata Tema mitmetest hoiatustest ei ole keegi tema kaaslastest mõistnud, mis neid lähemail päevil ees ootab. „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja kõik viiakse lõpule, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Sest ta antakse ära paganate kätte ja teda naerdakse ja teotatakse ja tema peale sülitatakse ja kui nad teda on rooskadega peksnud, tapavad nad ta ja kolmandal päeval ta tõuseb üles!“ (Lk 18:31-33) ütles Jeesus, aga tema kaaslased juurdlesid kõrgete kohtade üle Tema kuningriigis. Kuidas oleks Jeesus soovinud neid säästa lähematel päevadel neid tabava masenduse eest – aga nad ei kuulanud. Kui palju kergem oleks olnud üle elada kalli Õpetaja surmakannatusi, kui nad oleksid suutnud üle haua vaadata –
vaadata ülestõusmise hommikusse.
Jeesus oli neile ütelnud: „Üürikese aja pärast, siis te ei näe mind, ja taas üürikese aja pärast, siis te näete mind!“ (Jh 16:16). Nad ei mäletanud seda ka. Ja põgenesid ummisjalu Jeesuse kinnivõtjate eest ning nende usk Päästjasse sai risti all ränga hoobi.
Ülempreestrid ja variserid mäletasid Tema sõnu paremini kui Tema ustavad kaaslased. Nemad tulid peale Jeesuse surma Pilaatuse juurde ning ütlesid: „Isand, meile meenub, et see petis veel elus olles ütles: Ma tõusen kolme päeva pärast üles! Käsi nüüd hauda valve all pidada kolmanda päevani …“ (Mt 27:63- 64). Rooma pealik ja need, kes ühes temaga Jeesust valvasid, ütlesid: „Tõesti, see oli Jumala Poeg!“ (Mt 27:54). Kolmandal päeval Emmause poole astuvad jüngrid aga nentisid kurvalt: „Ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab …“ (vt Lk 24:21). Nad ei uskunud ka haual käinud naiste ja jüngrite tunnistust tühjast hauast.
Need, kes justkui Temasse ei uskunud, kuulasid ja uskusid siiski rohkem, kui need, kes justkui uskusid Temasse. Kuidas on Sinuga täna? Kas Sina usud seda, mida Jumal Sulle täna ütleb? Või teed Sinagi valiku ja otsustad uskuda vaid neid asju, mis on Sulle täna mõistetavad ja kogetavad ning lähevad kokku Sinu arusaamadega asjadest. Kas lugu Jeesuse jüngrite kurbadest kogemustest suurel nädalal võiks panna Sind mõtlema selle üle, kuidas Sina kuulad seda, mida Sinu Päästjal on täna Sulle öelda? Kuulmise ja kuulamise vahel on ka täna suur vahe. Võta täna aega kuulata ja tähele panna ja talletada seda, mida armastav Jumal Sulle täna ütleb oma Sõna, oma Vaimu, sinu kristlastest kaaslaste kaudu või mingil muul moel – et Sinagi ühel päeval ei peaks rasketest kogemustest läbi astudes nentima: „Kui ma ometi oleksin kuulanud!“

(Eha Lobjakas)

Back To Top